Insignie Mendelovy univerzity v Brně

 

Insignie symbolizují legitimitu osoby zastávající danou funkci a určitou hodnost či postavení. Univerzitní insignie jsou odznaky hodnosti akademických hodnostářů a výrazem tradic vysokých škol. Nejdůležitějšími insigniemi jsou pečeť, rektorská a děkanská žezla a medaile zavěšené na řetězech akademických hodnostářů, kteří je nosí při univerzitních ceremoniích.

Různorodostí svého provedení se jimi odlišují jednotlivá vysoká učení a odlišnými symboly se rozeznávají v rámci jedné vysoké školy též její řídící orgány (rektor, prorektoři) a děkani.

 

První kolekce insignií Vysoké školy zemědělské v Brně, 1934 -1935

Akademické insignie byly v minulosti nejčastěji získávány darem. Také Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) získala pro své akademické hodnostáře první insignie z výtěžků sbírky uspořádané k tomuto účelu. První návrhy na zhotovení rektorského řetězu, který měl být použit v roce 1929 při jubilejních oslavách 10. výročí založení VŠZ, se nerealizovaly pro nedostatek finančních prostředků. Z iniciativy profesorského sboru byl v roce 1931 založen "Fond pro rektorské a děkanské insignie", který byl rozmnožován dary příznivců a přátel školy (velkostatkář František Harrach, ministr školství Dr. Milan Hodža, prof. Julius Stoklasa, rada ministerstva zemědělství Dr. Edvard Reich), jednotlivých profesorů a docentů (prof. Josef Opletal, doc. František Bernard) a absolventů (Klub přátel československých zemědělských inženýrů, Zájmová skupina lesních inženýrů). Stříbrné pozlacené insignie, řetěz rektorský a dva řetězy děkanské, zhotovila dle vlastních návrhů v letech 1931 - 1934 firma Alois Tengler, závod umělecko-průmyslové práce ze stříbra, mědi a bronzu, Praha. Rektorský řetěz byl poprvé použit při slavnostní inauguraci rektora prof. Dr. Ing. Václava Nováka v roce 1934, děkanské řetězy o rok později při uvedení prof. Dr. Ing. Aloise Tichého do rektorského úřadu. Insignie měly po okupaci Československa nacistickým Německem pohnuté osudy. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha byl vydán výnos o zabavení majetku, zařízení a úschov českých vysokých škol u bank a peněžních ústavů. Staré insignie zabavil kurátor Německé vysoké školy technické v Brně Dr. Helmut Leitmeyer, který současně zastával funkci komisaře uzavřených českých vysokých škol. Na německé technice zůstaly uloženy až do osvobození města Brna v roce 1945. Po válce byly vyhledány a slavnostním aktem VŠZ navráceny společně s druhou kolekcí insignií.

 

Druhá kolekce insignií Vysoké školy zemědělské v Brně, 1939

Akademičtí hodnostáři ostatních brněnských vysokých škol byli vybaveni výpravnými řetězy, žezly i taláry, avšak škola neměla finanční prostředky na jejich pořízení. Zásluhou honorovaného docenta zemědělského družstevnictví na VŠZ a předsedy ústředního svazu českých hospodářských družstev Brnosvazu Františka Wenzla se v prosinci 1938 rozhodla představenstva Brnosvazu, ústředního svazu českých hospodářských družstev v ČSR v Brně a Moragra, obchodního ústředí hospodářských družstev v Brně, věnovat škole kolekci nových insignií jako dar moravského družstevnictví k 20. výročí ČSR a 40. let trvání Brnosvazu. Návrhy řetězů ztvárnil profesor 3. průmyslové školy v Brně Jan Růžička, návrhy žezel vznikly v dílně profesorů brněnské Školy uměleckých řemesel Jana Lichtága a Jiřího Auermüllera. Insignie ve zlaceném bronzu odborně provedla v roce 1939 firma Ladislav Zelinka a Karel Padělek, pasířství a kovotlačitelství, Brno.

Nová kolekce insignií byla dohotovena koncem roku 1939 a v důsledku uzavření českých vysokých škol již VŠZ nebyla předána. Oficiálně je převzala do úschovy Moravská jednota záložen a raiffeisenek a družstev (nástupce Brnosvazu) v červenci 1940. Družstevní centrála je ukrývala společně se starými insigniemi v tichosti ve svých pokladnách až do května 1942. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, kdy byl vydán výnos o zabavení majetku, zařízení a úschov českých vysokých škol u bank a peněžních ústavů, byly uschované insignie v červenci 1942 převzaty německými zástupci města Brna vládním komisařem Oskarem Judexem a starostou W. Czernym k "věrné ruce". Zabavené insignie měly být zachovány německému Brnu, proto byly uschovávány v hlavní městské pokladně. Díky svědomitosti a pečlivosti českých městských úředníků a zřízenců byly všechny předměty s výjimkou 6 velkých bronzových figurálních plaket zachráněny. Šťastně zachráněné insignie byly odevzdány moravskými družstevními centrálami slavnostním aktem Vysoké škole zemědělské při první poválečné doktorské promoci a slavnostním prohlášení nových zemědělských a lesnických inženýrů v srpnu 1945. Vzhledem k poválečné obnově budov VŠZ zničené válečnými událostmi byly insignie v trezoru kvestury Masarykovy univerzity až do listopadu1947, kdy byly převzaty do trvalé úschovy školy.

 

Třetí kolekce insignií Vysoké školy zemědělské v Brně, 1969

Třetí soubor insignií si pořídila VŠZ při příležitosti oslav 50. výročí svého trvání. V roce 1969 byly zhotoveny ze zlaceného bronzu nové řetězy rektora, prorektorů a děkanů fakult. Podle návrhů akademického sochaře Miloše Axmana insignie vyrobilo Ústředí uměleckých řemesel v Brně v provozovně Umělecké pasířství B. Studený. Medaile na řetězech jsou dílem akademického sochaře Václava Adolfa Kovaniče, jejich ražbu provedla Státní mincovna v Kremnici. Řetěz děkana veterinární fakulty byl v roce 1969 předán obnovené Vysoké škole veterinární v Brně.

 

Doplňující insignie

Zahradnická fakulta sídlící v Lednici na Moravě při svém založení v roce 1985 zvolila odlišné výtvarné provedení svých insignií. Návrhy řetězu i žezla zhotovil akademický sochař Slavomír Čermák v roce 1986. Insignie umělecky ztvárnil v letech 1987 - 1989 mistr uměleckých řemesel Jaroslav Náprstek prostřednictvím Českého fondu výtvarného umění v Praze.

Na výtvarné řešení druhé kolekce insignií navázal návrh na insignie Provozně ekonomické fakulty. Symbolika původního děkanského řetězu, zhotoveného v souboru insignií v roce 1969, již neodpovídala pedagogickému a vědeckému zaměření fakulty. Provozně ekonomická fakulta také neměla vlastní žezlo. Proto se její vedení rozhodlo pořídit si při příležitosti 40. výročí vzniku fakulty nové insignie. Řetěz zhotovil v roce 1999 podle návrhu akademického sochaře Josefa Úprky mistr uměleckých řemesel Pavel Strakoš z Pasířství Hradec nad Opavicí. Medaile byly raženy v Bižuterii Jablonec. Návrh a vlastní realizace děkanského žezla jsou dílem akademického sochaře Josefa Úprky z roku 1997.

 

Současné insignie

Současné insignie byly vytvořeny podle uměleckého návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského. Akademické řetězy vyrobila firma TRIGA-K.

 

Text: (převzato z podkladů zpracovaných PhDr. Alenou Mikovcovou, odbornou pracovnicí Univerzitního archivu MENDELU).


Zajímá nás Váš názor na činnost pracoviště

Chcete-li vyjádřit svůj názor, stačí vyplnit on-line

DOTAZNÍK